close
تبلیغات در اینترنت
مناسب سازی معابر و مبلمان شهری

جامعه معلولین مراغه
از آن جاکه زند گی معلولین مواجه با محدود یت ها ی خاصی است و معلول یت باعث اختلال در رابطه فرد با محیط میگردد با ید سعی شودکه دربرنامه ریزی های محیطی سازگار سازی محیط با شرا یط خاص معلولین در نظر گرفته شود . مناسب سازی می کوشد با هدف ا یجاد تساوی فرصتها و رعا یت حقوق افراد معلول بمنظور…

مناسب سازی فضای شهری برای معلولین

چهارشنبه 18 بهمن 1396

مناسب سازی فضای شهری برای معلولین

از آن جاکه زند گی معلولین مواجه با محدود یت ها ی خاصی است و معلول یت باعث اختلال در رابطه فرد با محیط میگردد با ید سعی شودکه دربرنامه ریزی های محیطی سازگار سازی محیط با شرا یط خاص معلولین در نظر گرفته شود . مناسب سازی می کوشد با هدف ا یجاد تساوی فرصتها و رعا یت حقوق افراد معلول بمنظور مشارکت آنان در کلیه امور جامعه حضور معلولان جامعه را در اذهان طراحان شهری جهت ا یجاد فضا یی مناسب به مرحله تعیین برساند . تغییر ساختارها ی موجود برای تسهیل استفاده معلولین بیش از حد پرهزینه است با این حال اگر نیازهای معلولین در مراحل برنامه ر یزی و طراحی در نظر گرفته شود ا ین هزینه را میتوان پس انداز کرد . در مقررات ساختمان سازی سوئد از سال ۱۹۹۵ نیازهای فانکشنال معلولین مورد توجه قرار گرفت وبه مناسب سازی منزل برای افراد ناتوان توجه خاص ی داده شد؛ افراد نات وان با ید ق ادر به ورود به خانه باشند مدخل خانه با ید فض ای کاف ی برا ی مان ور و یلچر داشته باشد . گذرگاهها باید طور ی باشد که افراد و یلچری بدون کمک عبور کنند درها با ید فضا ی کافی برا ی باز و بسته شدن داشته باشند . در ا ین مقاله نیز سعی شده نیاز معلولین جسمی حرکتی به یک محیط زندگی مناسب در رابطه با فعالیتهایی مثل خوابیدن ، امور بهداشتی و نظافت ، و حرکت در اطراف خانه بررسی گردد.