close
تبلیغات در اینترنت
بازدید از غرفه

جامعه معلولین مراغه
جناب اقای اسمائیل شیری مشاور حقوقی جامعه معلولین مراغه در کنار ریاست محترم  تشکلهای معلولین و بازدید از نمایشگاه

بازدید از غرفه

چهارشنبه 16 اسفند 1396

بازدید از غرفه

جناب اقای اسمائیل شیری مشاور حقوقی جامعه معلولین مراغه در کنار ریاست محترم  تشکلهای معلولین و بازدید از نمایشگاه